3,490,000 
2,690,000 
3,050,000 
2,990,000 

Top 10 đỉnh Tây Bắc

Đỉnh Lùng Cúng: Yên Bái

3,390,000 

Top 10 đỉnh Tây Bắc

Đỉnh Tà Xùa: Yên Bái

4,290,000 
3,150,000 
3,490,000 
3,300,000 
2,850,000 
2,750,000 
2,490,000 
3,150,000