3,390,000 
2,590,000 
2,390,000 
-20%
3,450,000  2,750,000 
3,000,000 
-19%

Top 10 đỉnh Tây Bắc

Đỉnh Tà Xùa: Yên Bái

3,870,000  3,120,000 
-10%
4,590,000  4,120,000 
-20%
3,690,000  2,960,000 
-28%
3,890,000  2,820,000 
-26%
3,790,000  2,820,000 
-18%
3,450,000  2,820,000 
-23%
4,150,000  3,190,000 
-8%
2,590,000  2,390,000 
3,990,000 
2,950,000 
2,650,000 
3,790,000 
3,550,000 
3,390,000 
2,650,000 
2,590,000 
2,190,000 
2,850,000